31 MART 2024 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİNE, GÜN GÜN BÖYLE GİDİLECEK

31 MART 2024 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİNDE UYGULANACAK

SEÇİM TAKVİMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT

1-      İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 298 sayılı Seçirtılerin Temel Hükürtıleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır (298/ek 4).

2-     Bu Takvim’de geçen “siyasi partiler” kavramırıdan, Yüksek Seçim Kurulunca seçime katılabilecekleri ilan olunan siyasi partiler anlaşılır.

 3-      Takvim’de son günü gösterilen süreler, aksine bir açıklama yoksa belirtilen gün,. saat 17.00’de sona erer.

4-      “Seçim Takvirni”nin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup resmi tatil g(inleri de “Seçim Takvimi” açısından normal çalışma günleri gibi değerle.ndirilir.

  Seçime katılabilecek siyasi partilerin ilçede teşkilatı bulunmaması. halinde bu Takviın’e göre ilçe seçim kurulunca yapılacak bildirimler ve yazışmalar partinin il başkanlığı, il’de de teşkilatı olmadığı takdirde ilgili siyasi partinin genel başkanlığı ile yapılır.

 6-      298 sayılı Kanıın’un 87’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik nı.unarasırıı taşıyan resınl’ belgelerle belirlenir (Hangi resınl’ belgelerin kimliğin belirlenmesinde kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim Kurulunca seçimin başlangıcında tespit ve ilan edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli değildir).

 7-      Yüksek Seçim Kurulunca seçim iş ve işlemlerine ilişkin çıkarılan genelge ve kararlardan Resmi Gazete’de yayınılananlar, seçime katılabilecek siyasi parti genel başkanlıklarına ve bağımsız adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

 8-     Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacryla kullanılan MERNİS ‘ten yerleşim yeri adreslerine ilişkin veri alımı ve güncelleme 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla.durdurulmuştur,

 9-      7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasma Dair Kanun’un &’inci maddesi ile 298 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesine eklenen hiiküm gereğince muhtarlık: bölgesi askı listeleri 1 Ekim 2023 tarihindeki seçmen kütüğü esas alınarak oluşturuhnuştur.

 

lOCAK

2024

PAZARTESİ

1-  SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (2972/8-1),

2-  Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan “MERNİS’ten 5393 sayılı Kanun uyarınca yapılan idari değişikliklere ilişkin veri alımının ve güncellemenin durdurulması.

 

 

 

 

20CAK

2024

SALI

1-      Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ait parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması,

 2-  Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması (Saat: 09.00),

 3-   Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’c girilmeye ba5lanması ve listelerin düzenlenmesi,

 4-  Seçime katılabilecek siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca ilanı (298/14- 1-11).

30CAK

2024

ÇARŞAMBA

1-    Siyasi partilerden Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildinnelerinin istenmesi (2820/37; 2972/10-4-e).
 

 

 

 

 

 

 

40CAK

2024

PERŞEMBE

1-  Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

2-  Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazlarm

başlaması (Saat 08.00),

3-   Yüksek Seçim Kurulunun www.rsk.gov.tr adresinden ve e-Devlet kapısından, bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması (Saat 08.00), 

4-     Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listelerinin, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere, siyasi partilerin genel merkez yetkilisine elden teslimi (298/39),

S. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kumlu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurınalarmın başlaması (298/14-1-17).

 

lOOCAK 2024 ÇARŞAMBA

 1- Siyasi partilerin, Mahalli tdareler Genel Seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildinnelerinin son günü (Saat 17.00) (2820/37; 2972/10-4-e).
 

 

 

HOCAK 2024 PERŞEMBE

1.• Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde, hangi us.ul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulunca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarma bildirilmesi,

2- Siyasi partilerden hangilerinin, hangi seçim çevrelerinde ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacaklarının ve siyasi parti üye listelerinin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin Yüksek Seçim Kurulunca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi (2820/42),

3- Ön seçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (Ön seçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerekir.) (2820/41).

 

120CAK

2024

CUMA

Siyasi partilerin, ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin ön seçimde oy kollanacak partili üyeleri gösteren listelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması (2820/42-5).
13 OCAK

2024

CUMARTESİ

1• Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerinin ön seçim ilçe seçim kurullarınca istenmeye başlanması.
1- Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alanlara tebligatın yapılması (2820/41),
15 OCAK      2• Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin Yargıtay

2024   Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son

PAZARTESİ  günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi (2820/42),

3- Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin iiye kayıt defterlerini ijgili ön seçim ilçe seçim kurullarına tesliminin son günü.

1- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

b) Tutuklular ile taksirli suçlardan hüküınlülere ilişkin askı listelerinin,

17 OCAK                askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü,

2024

ÇARŞAMBA  2• Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov ..tr adresinden ve e.Devlet kapısından sorgulanmasının son günü,

3- Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağıınlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe .’,eçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve tutuklular ile taksirli suçlardan hiiküınliilere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son

200CAK         günü,

2024

CUMARTESİ 2- Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday

yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye

kayıt defterleriyle birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gerekir.) (2820/42-6).

 

 

 

2iOCAK

2024

PAZARTESİ

l- Siyasi· partilerin lıfrleşik oy pustllasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak çekilecek kur’a tarih ve yerinin Yüksek Seçim Kurulunca. siyasi partilere biJdirihnesi,

2- Siyasi partilerden, kur’aya katılacak temsilci adlarının Yüksek Seçim Kuruluna bilditrtıesinin.istenmesi,

3- İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararların gereğinin ilçe seçim k:urullartıı.ca yerine getirilmesinin son günü.

 

23OCAK

2024

SALI

1- SeçllU!n Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan sandık bölgesi askı listelerinin (döküm süresi dahil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren) SİPPORT üzerinden siyasi partiledıı erişimine açılması, ayrıca talepleri halinde, siyasi partilerin gene] merkez yetkilisine tutanak karşılığında elden teslimi (298/33, 42),
240CAK

2024

ÇARŞAMBA

1- Sandık bölgesi askı listelerine karşı ilçe seçim kuruluna itirazların başlaması (Saat 08.00) (298/123),                        ·
260CAK

2024

CUMA

1- Sandık bölgeşi askı listelerinde askı süresi içinde yapılan değişikliklere karşı

ilçe seçim kuruluna yiıpılacakitirazlan;n son günü (298/123).

ı. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilğili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kur’a çekilmesi ve ilanı (2972/18,b),

2- Siyasi partilerin;

27 OCAK              a) Ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin

2024          olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin,

CUMARTESİ

b) Ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin,

askıya çıkarılma ı (Saat 08.00) (2820/42,7),

3′- Ön seçim – aday yoklaması seçmen Hsteletihe yapılacak itirazların ba$İati1ası.

1- Sandık bölgesi a kı listelerinde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü

290CAK         (298/123).

2024           2- Ön seçim – ;ı:day yoklaması seçmen listelerinin askıdan indidlme$i, ve bu

‘, PAZARTESİ    listelere karşı yapılacak itirazların son günü (2820/42,7),

3• Ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Ön seçim sandık kutullarında görev alacak siyasi partili üyeledn, ııday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerekir,) (2820/41).

 

 

 

 

 

 

 

 

310CAK

2024

ÇARŞAMBA

l• Sandı.k bölgesi askı. listelerinde değişikliklere yapılan itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü,

2- Ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak. karara. bağlanmasının son günü (2820/42-son),

Ön seçim – aday yoklaması seçmenJistelerinin kesinleşmesi,

4- Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlannıası (itiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydıyla) (2820/42-7),

5- Siyasi partilerin aday adayı listelerini;

a) Büyiikşehit beledi-ye başkanı seçimi ileilgili olanlarını il seçim kurullarına,

b) Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına,

 

alındı belgesi.karşılığında vermelerinin son günü (2820/40-6).

2ŞUBAT

2024

CUMA

1, Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklere ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.
 

3ŞUBAT

2024

CUMARTESİ

l • Tutuklular ile taksirli suçlardan hükünılülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılıklarından istenilen ikinci liste ile karşılaştmlarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlenılerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılma ı,

2-   Ön seçim sandık kurullarının oluşumunun tamaınlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması,

3-    Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacaklarının;

a)     Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca, 

b)     Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak: ilçe seçim kurullarınca,

ilanı (2820/41-son).

 

4ŞUBAT

2024

PAZAR

1- 298 sayılı Kanun’un 122, 123 ve 124’üncü maddelerinde yazılı şikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların; siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürü tarafından Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasının istenmesinin son günü (Saat: 23.59).
 

SŞUBAT 2024 PAZARTESİ

ı. 298 sayılı Kanun’un 122, .123 ve 124’üncü maddelerinde yazılı şikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların; siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürü tarafından Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasının istenmesi üzerine fürazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat: 23.59).
 

6$0BAT

2024

SALI

1-  İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim kurullarınca seçmen kütüğüne işlenmesinin bitirilmesi, 

2-    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göte seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşJığından çikatılanların Seçmen ,Kütüğü öenei Müdürfüğünceişlenmcsi.

 

 

 

7$UBAT

2024

ÇARŞAMBA

1- .Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,

2• Seçmenlerin ôy vereceği yer ve sandıkların belitlentneslfie başlanması,; 

3- a) 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla belirlenen nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2023 yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asil ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti, 

b)  Tespit edilen üye sayılarının il seçim kıınıllarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilmesi,

c)  İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asil ve yedek üye sayılarının ilçe seçim kurullarrnca ilanı {297′})5, 7).

8ŞtJ.8AT

2024

PEk$EMBE

l- Ön seçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday adaylan listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak:, yeteri kadar zarf ile.birlikte ilgili ön s.eçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü (2820/46-1).
 

9ŞUBAT

2024

CUMA

ı Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, ön seçim yıı da: aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi (2820/46-1).
 

lOŞtJBAT 2024 CUMARTESİ

l• Ön seçim ilçe seçim kıınılu başkanlıklarınca, ön seçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve ön seçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.
 

 

 

 

llŞUBAT 2024 PAZAR

ı. Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesinin tamamlanması,

İlçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontrollerinin yapılması,

3.   ÖN SEÇİM-ADAY YOKLAMASI,

4.    Ön seçim sandık k,urullarınm sayım – döküm işlemlerini tamamlamaları, düzenleyecekleri tutanakları ilgili ôn seçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri ve. ön seçim ilçe seçim kurullarının da ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri,

5• Büyükşelıir belediye başkan adaylığı için;

a)              Ön seçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurullarına iletilmesi,

 

b)              Ön    seçim    ilçe    seçim      kurulu   tutanaklarının  il     seçim kurulunda birleştirilmesi.

 

12ŞUBAT

2024

PAZARTESİ

l• İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara. işlenmesi ve ilişkilendirileceğisandık kurulooun belirlenmesi çalışmalarına başlanmas.ı,

Ön seçim sonuçlarının ilgili siyasi partilete ve ilgililere bildirilmesi (:2820/48, 51-1).

 

13ŞUBAT

2024

SALI

1-   Ön seçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 15.00’e kadar) (298/128-2; 2820/50).,

2-  ön seçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak itiraz ve şikayetler ile büyükşelıir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazıarm son günü (298/129).

 

 

15ŞUBAT

2024

PERŞEMBE

l • Ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikayetlerin kesin olarak karara bağlanmasının son günü,

2- İl seçim kurullarına biiyükşebir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanağına karşı yapılan şikayetler ile il seçim kurullarının büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son günii.

 

 

16ŞUBAT

2024

CUMA

ı. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması (matbaa ile anlaşma vb), 

2- İl seçim kurullarının biiyiikşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına yönelik itirazlarla ilgili verdiği kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü (2972/36; 298/125).

17ŞUBAT

2024

CUMARTESİ

ı. Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu karatlarımt karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirmesi.
lSŞUBAT 2024 PAZARh Ön seçimle belirlenen aday listelerinde il seçiın kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin seçim kurullarınca tamamlanması (282()/51).
 

19ŞUJ3AT

2024

PAZARTESİ

l• İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşebir belediye başkan adaylarırıa ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti il başkanlıklarına,

2- İlçe seçim kurullarınca, ön seçim sönucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adayhırına ilişkin J.istenitı: tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına;

alındı belgesi kar ılıgında teslim edilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20ŞUBAt

2024

SALI

ı. Mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan, 298 sayılı Kanun’ıın 26’ncı maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderllınesi (298/22),

Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan, üye listelerinin ilçe

seçim kurulu başkanlığına verilmesinin istenmesi (298/23-2),

Siyasi parti ilçe başkanlıklarının;

a)  Belediye başkanlığı,

b) Belediye meclis ôyeliği ve il genel meclisi üyelikleri, 

seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermehırln{n son giinü (2972/12-1),

4- Biiyükşehirletde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullaruıa alımlı belgesi karşılığında taşınabilirhellekve kağıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2820/48; 2972/12-3).

5. Bağımsız aday olacak kişilerin adaylık için en geç saat 17.00’ye. kadar baş.vuru şapmalaruun son günü (Adaylar yatıracakları terrıiuat makbuzuııu başvuru belgesine eklemek zorundadır.) (2972/13-2, 4),

fj. İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı. sabit ilan ve reklam yerlerinin belirlenerek siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulmasının son günü (298/60-7).

 

21ŞUBAT

2024

. ÇARŞAMBA

ı. Siyasi partilerin verdikleri aday listelerinde saptanacak: eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partileri:ıı ilçe başkanlıklarından, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi ka,rşılığında istenmesi (2972/ll).

 

22ŞUBA’l’

2024

PERŞEMBE

1- Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri taınamlaınalarının son günü

(2972/11).

l• Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylıınnm ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması (Saat 08.00), (2972/12-2,4},
İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık
 

23ŞUBA’f

şartlarında noksanlık veya aykırılık hulunup bulunmadığının doğrudan incelemeye alınması (2972/15-1, 36),
2024

CUMA

Siya.si partilet ile bağımsız adayların yararlanmak istedH<leti ilan ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kUruluna bildirmelerinin son günü (298/60-7),
4- İlçe seçim kurulu başkanınca, mülki idare amitferi tarafından yerleşim yerleri
esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu
görevlileri listesinden ilıtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı
kamu görevlisinin, ad çekıne suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani
hali bulunmayanların sandık kurulu başkam olarak SEÇSİS’e girilmesi (Saat

15.00),

5• İlçe seçim kurulu başka.tunca, sandık kurulunun kalaıı bir ast! ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından,
ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevllsinin ad çekıne suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanların sandık
korulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS’e. girilmesi.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24Ş0BAT

2024

CUMARTESİ

1-   Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, biiyükşehit belediye başkan adaylığı için ilgili Jl seçim kuruluna yapılacak itırazların son günü (Saat 17.00) (298/125; 2972/14-1),

2-   Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve

ilçe seçim kurullarınca yapılan iııcelemelerin son günü,

3-   İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkaıı seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin;

a)  İl seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkaıılığına,

b)  İlçe. seçim kUrullarınca da.ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına, bHdirilmesirıirt Son günü (298/125; 2972/15-1, 36},

4-    Sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siya.si partilerce verilmesinin son günü (298/23),

s. Aynı ilan ve reklam yerleri için siyasi parti ve bağımsız adayın talepte bulunmaları ve anlaşma sağlanamaması halinde ad çekınc işleminin yapılması (Saat 11.00), 

6• İlçe seçim kurullarınca, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerleri ile süresinin belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00).

25ŞUBAT

2024

PAZAR

1- Sandıkkurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanması.
 

26ŞUBAT

2024

PAZARTESİ

l• Geçici olarak ilan edilen aday listeledne karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehlt belediye başkan adaylığr için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),

 

2- 2972 sayılı Kanun’un 15’inci maddeslnin birinci fıkrasına göre haklarında kanunda yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykıtilık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü (2972/15-2).

27ŞUBAT

2024

SALI

Sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetlerin başlaması (Saat 08.00) (298/119-1).
 

 

 

 

 

28ŞUBAT

2024

ÇARŞAMBA

1– İlgililerin ilçe seçim kurulu katarlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kutulunun büyttkşehlt belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),

 

2972 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre adaylar hakkında adaylık koşullarında. noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyttkşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkiıt olarak da Yüksek Seçim Kurulunca KESİN karara bağlanmasının son günü (2972/15-2, 36; 298/125), 

J. Sandık kunı!larının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikayetlerin son günü (298!119·ı),

4- İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenleM seyyar sandıklara işlenmesi çalışmalarının bitirilmesi.

 

29ŞUBAT

:2024

PERŞEMBE

1-   Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü (298/119-1),

2-  Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanması.

 

 

 

 

lMART 2024 CUMA

1-   Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları KESİN olarak karara bağlamasının son günü (2972/14-1, 36; 298/125), 

2• Seçim kutullarııtca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durumun ilçe veya il s.eçim kurullarınca siyasi partilere bildirilmesi (2972/14·2, 15-3),

Sandık kurullarının teşkili hakkııtda ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (298/119-2), 

4• İhtiyaç duyııltı:ıası halinde gegici ilçe seçim kutulhırınırt oluşum çalışmalarına başlanması (298/18).

l • Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak

2 MART  ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü (2972/14-2, 15-3),

CUM2A02R4TESİ 2- Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kumlu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının sön günü (298/119- 2).

 

 

 

3MART

2024

PAZAR

1-    KESİN ADAY LİSTELERİNİN (Bağımsız adaylar dahil).; 

a)  İlçe seçim kurullarınca,

b)  Büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca, ilanı (2972/16),

2-     h seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı

tamarrılandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması.

4 MART        1- Sandık kunıllarının oluşum işlemlerinin tamamlanması,    oluşumda görev

2024   alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin

PAZARTESİ eğitim çalışmalarına başlanması (298/24-1).

?MART

2024

CUMARTESİ

1-   fıçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulmasırıın son günü.
10 MART

2024

PAZAR

1- Geçid ilçe seçim kurulları oluşumunun tamamlanması (298/18-3).
11MART

2024

PAZARTESİ

1-   Siyasi partiler ve bağımsız adayların, yararlanmak: istediği miting alanı ile

tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü.

 

12MART

2024

SALI

1-  Birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte talısis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulu başkanınca ad çekme işleminin yapılması (Saat 11.00), 

2-  Siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting .alanları ile tarih ve .saatlerinin belirlenmesi ve ilanı (Sa.at 16.00),

 

2lMART

2024

PERŞEMBE

SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICİ

 

(2972135; 298/49, 55/B-3, 64, 65, 66, ek 6).

 

 

 

 

 

23MART

2024

CUMARTESİ

ı- Sandık çevresinde görevli bina Sotumlulatı, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırnıak. için görevlendirilmtş kişilerin SEÇSİS’e

işlenmesinin bitirilmesi;

2- Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesinden sonra Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce;

a)   Ölen. seçmenler ile.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığ.iodan çıkarılanlara ait bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Mfidürlüğündeı:ı;,

b)  Kısıtlılık kararı kesinleştniş seçmenlere ait bilgiler ile taksirli suçlar dışında ceza infaz kurumlarında hukümlü olarak bulunanların bilğilerinin Adalet Bakanlığından,

c)  Silalıaltında bulurı.anlara ait bilgiler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden,

alınarak sandık seçmen listeleril)de şerh düşülmesi için gerekli işlemlerin yapılması.

24MART

2024

PAZAR

1- Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kunılu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanması,

2. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması.

 

25MART

2024

PAZARTESİ

1-  Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,

2-   hçe seçim kurullarınca sandık kurulu başkanlarma teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren.malzeme torbalarının hatırlanmasına.başlanması (298/68).

 

 

 

26MART

2024

SALI

1-  Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içer n malzeme torbalarının hazırlanmasınin bitirilmesi (298/68),

2. Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtlarının ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına OR/95 No’lu Tutanak karşılığı iadesi (24 Mart 2024 P ar günü akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kağıtlarını ilçe seçim kurulu başkanına iade ederler.),

3- Seçmerı bilgi kağıtlarını herhangi bir nedenle 24 Mart 20Z4 Pazar gönü akşamına kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almaları h1:1susunun ilçe ı;eçim kurulu başkanhklarıtu::a ikişer gün ara ile iki kere ilanı (Alınmayan seçmen bilgi k§.ğıtları da oy v.erme gününde sahipleri tarafından istendiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilir.).

 

27MART

2024

ÇARŞAMBA

1- hçe seçim kurulu başkanınca, Cumhuriyet başsavcılıklarından 27 Mart 2024 Çarşamba: günü saat 17.00’ye kadar tutuklananların, tutuklu seçı:nerı listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya tutuklu iken cezaları kesinleşerek hukümlü sıfatını alanlarm (taksirli suçlardan hükümlüler hadç) isfrn listelerinin istenmesinin son günü,
28.MART

2024

PERŞEMBE

ı. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listelerin kesinleştirilerek ço]altılmasma başlanması.
 

29MART

2024

CUMA

1-  Görevlilerle ilgili e~ğitimçalışmalarının tamamlanması,

 

2-    İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi,

3-   Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanrı:ıası.

 

30MART

2024

CUMARTESİ

SEÇİM PROPAGANDASININSONU (Saat 18.00)

(2TJ72/35; 298/49, 55/B-3, 64, 65, 66, ek 6)

 

 

 

 

 

 

31MART

2024

PAZAR

İ – İl ve ilçe merkezlerinde;

a) Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde;

i1çe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme güııü saat 05.00’te malzeme wbalarının bina soı:unılularına teslimi, bina sorurnlularuıın da teslim. aldığı malzeme toroalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmesi,

b) Bina sorunılusu görevlendirilmeyen yerlerde;

İlçe seçim kurulu başkarılık1arınca malzeıtre torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına saııdık bölgesitıde teslimi;

2-  OY VERME GÜNÜ,

3- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 23.59).

Yazar - Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu -----Davut Güleç Kimdir ? -----

İlginizi Çekebilir

Miraç Kandili ve mesajları…

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN “MİRAÇ KANDİLİ” MESAJI Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililer başta olmak …