Çevre ve Şehircilik Kayseri’de Hazine mallarını satacak, işte o liste

Çevre ve Şehircilik il Müdürü Sibel Livdumlu, Kocasinan, Melikgazi, Talaş ve İncesu İlçelerindeki çeşitli mahallelerde bulunan mülkiyeti Hâzineye ait taşınmazların 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacağını açıkladı. Livdumlu’nun açıklamasına göre liste ve şartlar şöyle.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR__________________________________________

S.N: TAŞINMAZ NO: İLÇESİ MAHALLESİ: CİNSİ ADA: PARSEL: Y.ÖLÇÜMÜ(m2): HAZİNE İMAR DURUMU : TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL)j. GEÇİCİ TEMİNATI (TLJj. İHALE TARİHİ : İHALE L ŞAATİ1
HİSSESİ (m2):
i 1 38010132632 Kocasinan Ertuğrulgazi Arsa 10016 1 4.906,46 4.906,46 Ticaret Alanı 1.963.000,00 392.600,00 27.10.2021 09:50
i 2 38010132634 Kocasinan Ertuğrulgazi Arsa 10016 3 6.243,00 6.243,00 Ticaret Alanı 2.497.500,00 499.500,00 27.10.2021 10:00
I 3 38010108783 Kocasinan Oymaağaç H. Toprak 6500 3 1.658,99 1.658,99 2 Katlı Konut Alanı 165.900,00 33.180,00 27.10.2021 10:10
I 4 38010108784 Kocasinan Oymaağaç H. Toprak 6500 2 1.770,12 1.770,12 2 Katlı Konut Alanı 177.015,00 35.403,00 27.10.2021 10:20
i 5 38010108484 Kocasinan Mollahacı H. Toprak 10846 278 30.083,24 30.083,24 İmarsız 241.000,00 48.200,00 27.10.2021 10:30
6 38020102498 Meiikgazi Mimarsinan Arsa 307 8 768,61 768,61 3 katlı Konut Alanı 392.500,00 78.500,00 27.10.2021 10:40
7 38020108152 Melikgazi Mimarsinan Arsa 1671 11 39,08 39,08 Konut Alanı 23.450,00 4.690,00 27.10.2021 10:50
8 38080108974 İncesu Bahçesaray Arsa 613 2 986,86 936,26 2 Katlı Konut Alanı 187.255,00 37.451,00 27.10.2021 11:00
9 38080101140 İncesu Furunönü Arsa 1924 10 189,15 189,15 Konut Alanı ve Yol 18.915,00 3.783,00 27.10.2021 11:10
| 10 38080102928 İncesu Subaşı Tarla 1459 406 2.638,11 2.638,11 İmarsız 6.600,00 1.320,00 27.10.2021 11:20
| 11 38080111308 İncesu Subaşı Tarla 945 1 16.175,49 16.175,49 İmarsız 145.580,00 29.116,00 27.10.2021 11:30
I 12 38080107396 İncesu Şeyhşaban Arsa 190 112 868,74 868,74 İmarsız 11.295,00 2.259,00 27.10.2021 11:40
13 38080109550 İncesu Şeyhşaban Arsa 270 10 500,00 500,00 İmarsız 8.500,00 1.700,00 27.10.2021 11:50
14 38080109552 İncesu Şeyhşaban Arsa 270 4 500,00 500,00 İmarsız 8.500,00 1.700,00 27.10.2021 12:00
15 38130102875 Talaş Alaybeyli H. Toprak 102 122 3.296,67 3.296,67 İmarsız 65.935,00 13.187,00 27.10.2021 12:10
16 38130102876 Talaş Alaybeyli H. Toprak 102 182 11.460,13 11.460,13 İmarsız 68.765,00 13.753,00 27.10.2021 12:20

Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan mülkiyeti Hâzineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan Komisyon huzurunda yapılacaktır.

(6) sıra numarasında kayıtlı taşınmaz mal üzerindeki 125,00 m2‘ lik muhdesat ile birlikte satılacaktır.

İsteklilerin her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya Yakut mh. M.K.P. Bulvarı No: 172 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kocasinan Kaymakamlığı, Malmüdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım t alinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnemeyi, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmazların satış bedelinin 5.000,00.- (Beşbin) TL’ nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4′ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar 313 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.

Hazine’ye ait taşınmazların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir.

Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi

İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. İhale bilgileri milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet c dreslerinden öğrenilebilir.

Hakkında Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu Davut Güleç Kimdir ?

Göz Atabilirsiniz.

DHKD’nin ‘Hayvanat bahçesinde Ayının üzerine kurt saldırısı ile bahis’ iddiasına ‘hayal ürünü’ yanıtı geldi

Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD)Genel başkanı Mehmet Yakuter kendilerine gönderilen bir videoda, Kayseri de bulunan …